Kascommissie

De kascommissie is een controleorgaan van en door de leden van de VvE dat namens de leden/eigenaren tot taak heeft een oordeel te vormen omtrent het door het bestuur gevoerde financiële beheer en het gevoerde bestuursbeleid. De commissie beoordeelt daarbij de volledigheid en juistheid van de opgestelde jaarstukken, alsmede de rechtmatigheid van de verrichte uitgaven[…]