Kascommissie

De kascommissie is een controleorgaan van en door de leden van de VvE dat namens de leden/eigenaren tot taak heeft een oordeel te vormen omtrent het door het bestuur gevoerde financiële beheer en het gevoerde bestuursbeleid. De commissie beoordeelt daarbij de volledigheid en juistheid van de opgestelde jaarstukken, alsmede de rechtmatigheid van de verrichte uitgaven en aangegane verplichtingen.

De kascommissie presenteert haar bevindingen aan de vergadering en adviseert de eigenaren of er wel of geen decharge dient plaats te vinden.

Decharge = dat de vergadering van eigenaars akkoord is met het financiële beheer door het bestuur.

U zult begrijpen dat een kascommissie een belangrijk orgaan is die het financiële beheer van het bestuur achteraf controleert. Het is voor u als lid toch belangrijk om te weten hoe er met het geld wordt omgegaan van de VvE en of er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.